عملیات کاشت پیاز زعفران: | بلاگ

عملیات کاشت پیاز زعفران:

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

عملیات کاشت پیاز:
برای کاشت پیاز شیارهایی به عمق حدود 20-25 سانتیمتر و به فواصل ردیفی
25-30 سانتیمتر تهیه و پیازها را به فواصل 5-8 سانتیمتر با تراکم 50-80 پیاز در
مترمربع در داخل شیارها قرار می دهند. سپس روی پیازها را با خاک میپوشانند
بطوری که قطر پوشش بنه ها با خاک حدود 20 سانتیمتر باشد. عمق 20 سانتیمتر
بهترین عمق میباشد زیرا زمستان پیازهارا از سرما و خطر یخبندان و در تابستان
پیازها را در مقابل گرما محافظت مینماید.
هنگام قرار دادن پیازها در داخل شیارها باید پیازها رو به باال باشد و پس از
کاشت، سطح مزرعه را با بیل و یا ماله صاف و فشرده می نمایند تا پیازها به خاک
بچسبند.
ً در هر چاله 15-3 عدد پیاز قرار
کشت ردیفی به کشت کپه کاری که معموال
میدهند، ارجحیت دارد. زیرا در این روش وجین و سله شکنی به راحتی انجام
میگیرد. عالوه بر آن در کشت ردیفی آب آبیاری به راحتی بین ردیفها حرکت
مینماید. برداشت گل و همچنین در پایان عمر مزرعه، کندن پیازها به راحتی انجام
میگیرد.
 برای تهیه ردیف های کشت می توان از کارگرها که با بیل کار میکنند و یا از
نیروی دامها استفاده نمود.
یکی دیگر از روشها استفاده از تراکتور و تیلرها میباشد که روی آنها گاو آهن
تک خیش بصورت آفست بسته میشود.
...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00