میزان کود مصرفی در هکتار برای زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : مطالعات بعمل آمده نشان داده است که مصرف کود حیوانی باعث درشتی ... با عنوان : میزان کود مصرفی در هکتار برای زعفران: بخوانید :
مطالعات بعمل آمده نشان داده است که مصرف کود حیوانی باعث درشتی و افزایش تعداد پیاز می شود. نحوی و همکارن درسال 2010 در بررسی اثر مدیریت تغذیه بر رشد و عملکرد زعفران درشرایط کشمیر گزارش کرده اند که در طی یک دوره چهارساله بیشترین متوسط عملکرد با مصرف کود دامی به تنهایی بدست آمده است. با مصرف تلفیقی 350 کیلوگرم کود دامی و کودهای N.P.K به نسبت های 30:20:15 کیلوگرم در هکتار بطور میانگین بالاترین عملکرد زعفران به مقدار 4.350 کیلوگرم در هکتار تولید شده است که افزایشی 91 درصدی را نسبت به شاهد نشان می دهد و با مصرف کود دامی همراه با محلول پاشی زعفران با کود کامل حداکثر تعداد گل در هر کرت بدست آمد. در این آزمایش همبستگی مثبت موجود بین عملکرد پیاز با حداکثر تعداد گل حاصل از پیازهای بزرگتر مرهون مصرف توام کود دامی و تغذیه برگی زعفران بوده است. نتایج دومین آزمایش این محققین نشان داد که بطور متوسط مصرف 250-400 کیلوگرم درهکتار ورمی کمپوست عملکرد زعفران را نسبت به مدیریت تلفیقی تغذیه (مصرف 20 تن کود دامی درهکتار و کودهای N.P.K به نسبت های 30:20:15 کیلوگرم در هکتار) به میزان 9% افزایش داد. دراین آزما یش با مصرف 300-350 کیلوگرم در هکتار ورمی کمپوست افزایشی 30 درصدی در تولید پیاز زعفران مشاهده شد. از طرف دیگر با مصرف 250 کیلوگرم در هکتار ورمی کمپوست همراه با کود دامی و N.P.K توصیه شده بیشترین عملکرد پیاز درمترمربع (980 گرم)  بدست آمد که نشان دهنده افزایش 57 درصدی در تولید پیاز است. به عقیده این محققین نتایج این آزمایش حاکی از اثر مثبت ورمی کمپوست در تولید زعفران است و اینکه ورمی کمپوست می تواند جایگزین مناسبی برای کود دامی باشد. نتایج بررسی انجام شده توسط راشد و همکاران در سال 2006 نشان داد که مصرف مقدار کافی کودهای دامی بیشترین تاثیر را بر وزن پیاز و تعداد پیاز داشته است و ترکیبی از کودهای دامی و شیمیایی بیشترین دوره گلدهی و عملکرد گل و کلاله را موجب شده است. باتوجه به وجود رابطه مستقیم بین وزن و تعداد پیازهای درشت با راندمان تولید گل زعفران مصرف کود دامی باعث افزایش راندمان گل خواهد شد. بررسی های ورما و همکاران در سال 2006 در کشمیر نیز نشان داد که با مصرف کود دامی بیشترین مقدار پیاز زعفران با بالاترین میانگین وزنی نسبت به پیاز مادری در مقایسه با شاهد بدست آمد. همچنین حداکثر تعداد گل در مترمربع، اندازه گل، طول خامه و کلاله در استفاده بالاترین مقدار مصرف کود دامی حاصل گردید. مشاهدات صحرایی نشان داده است که مصرف کود دامی در مقایسه با کود شیمیایی ظهور گل را یک هفته جلوتر انداخته است. جهان و جهانی در سال 2006  در بررسی اثر کودهای شیمیایی و آلی(گاوی، گوسفندی و مرغی) بر گلدهی زعفران اعلام داشتند که کودهای حیوانی باعث تولید تعداد گل بیشتر در واحد سطح شده و بیشترین وزن خشک کلاله از بکار بردن کود گاوی بدست آمده است. همینطور نتایج حاصل از سومین سال آزمایش در مورد تاثیر مواد آلی از منابع مختلف (کودگاوی،کود گوسفندی و کود کمپوست) نشان داد که بیشترین عملکرد گل زعفران از مصرف 35  تن کود گاوی حاصل شده است و مقدار گل بدست آمده از مصرف 52 تن کمپوست زباله شهری تقریبا مشابه کود گاوی بود. نتایج تحقیق دیگری که در آن اثرهای کود گاوی، گوسفندی و مرغی و شیمیایی بر ویژگیهای کمی و کیفی زعفران مورد استفاده قرار گرفته بود، نشان داد که از نظر عملکرد گل و وزن خشک کلاله تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف کودی وجود دارد. بیشترین و کمترین عملکرد گل و وزن خشک کلاله به ترتیب از استفاده 40 تن در هکتار کود گاوی و 15 تن درهکتار کود مرغی بدست آمد. بطورکلی عملکرد کل وزن تر و خشک کلاله در استفاده های کود گاوی و شیمیایی بیشتر از کود مرغی و کود گوسفندی بود. درحال حاضر علاوه بر کود دامی منابع دیگر کودهای آلی مانند کود مرغی و کمپوست نیز در دسترس می باشد که دارای قیمت مناسبی می باشند و باتوجه به قیمت بالای زعفران مصرف آنها اقتصادی است.  به نظر می رسد که در صورت کسب نتایج مثبت کمی و کیفی استفاده از این منابع در زراعت زعفران افزایش یابد. فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 1:16