روشهای مبارزه با کنه پیاز زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : الف( کنترل کنه ها در مزارع احداث شده: فعالیت چشمگیر این کنه در مزارعی دیده میشود که عمق کاشت ک... با عنوان : روشهای مبارزه با کنه پیاز زعفران: بخوانید :

الف( کنترل کنه ها در مزارع احداث شده:  
فعالیت چشمگیر این کنه در مزارعی دیده میشود که عمق کاشت کمتر از حد  
معمول میباشد. بنابراین در اینگونه مزارع مناسب ترین روش کاهش خسارت کنه،  
افزودن خاک زراعی سبک به ارتفاع 5-10 سانتیمتر در طول فصل تابستان میباشد.  
بطوریکه عمق کاشت بسته به بافت خاک 15-20 سانتیمتر گردد و بطور مرتب این  
عمل خاک دهی هر دو سال یکبار تکرار گردد.  
ب( کنترل کنه های مزارع در حال احداث:  1- بیرون آوردن پیازهای زعفران از خاک برای کاشت مجدد بصورت خشک کن  
انجام گیرد.  
2- از پیازهای سالم و فاقد لکه های تیره برای کاشت استفاده شود.  
3- ضد عفونی پیازها قبل از کاشت انجام گیرد )محلول 2 در هزار کنه کش امایت  
تهیه نموده و پیازها را 1-2 دقیقه در این محلول شناور نمائید(.  
4- عمق کاشت بسته به بافت خاک 15-20 سانتی متر انتخاب گردد.  
5- هر دو سال یکبار خاک زراعی سبک به ارتفاع 4-5 سانتی متر در طول فصل  
تابستان روی مزرعه پخش نمائید تا عمق کاشت همیشه ثابت بماند.  
6 ً - از آبیاری مزارع آلوده در طول فصل تابستان جدا خودداری گردد.  
7 ً - از خاک برداری مزارع زعفران جهت کاشت مجدد زعفران جدا پرهیز  
گردد.
8- در موقع کاشت از بذر بیشتری در واحد سطح استفاده شود.  
9- از کود دامی گاوی پوسیده و عاری از علفهای هرز استفاده گردد.  
10 ً - از انتقال پیازهای زعفران آلوده به سایر مناطق جدا جلوگیری بعمل آید.
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00