تغذیه ی زعفران:

ساخت وبلاگ
چکیده : ً اشاره شد، هنگام آماده سازی زمین کود فسفاته و پتاسه را همراه همانگونه که قبال 40-80 تن کود حیوانی ... با عنوان : تغذیه ی زعفران: بخوانید :

ً اشاره شد، هنگام آماده سازی زمین کود فسفاته و پتاسه را همراه
همانگونه که قبال
40-80 تن کود حیوانی به زمین اضافه و همراه شخم عمیق با خاک مخلوط می نمایند
تا کودهای فسفاته و پتاسه در دسترس ریشه گیاه قرار گیرد زیرا این کودها در
خاک تحرک کمی داشته و اگر به صورت سطحی پخش شوند، اثر کمی دارند.
فسفر برای کلیه اعمال حیاتی گیاه از جمله رشد و توسعه ریشه ها )تقسیم سلولی(
لازم و ضروری است. فسفر در گیاه متحرک بوده و در ساختمان اسیدهای آمینه و
تکمیل ذخایر بنه های زعفران دخالت دارد.
پتاس نیز برای تولید هیدراتهای کربن با گلوسیدها، همچنین جهت تحویل این
مواد و تجمع آنها در بعضی از اعضای ذخیره ای گیاه الزم میباشد.
پتاس در افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماریها، سرما زدگی و سایر شرایط
سخت محیطی مؤثر است. کمبود پتاس موجب کوتاه شدن بوتهها و کوچک ماندن
پیازها میشود و به صورت پیدایش رنگ زرد که به تدریج به قهوه ای تبدیل شده
است، مشخص میشود.
ً کود ازته به علت اینکه در آب سریعا قابل حل میباشد، باید هر ساله در سطح
خاک پاشیده شود. مقدار مصرف کود ازته 100 کیلوگرم کود اوره میباشد که
میبایست در دو تا سه مرحله به گیاه داد.
یک سوم تا یک دوم قبل از آب اول و یک دوم یا دو سوم دیگر کود را پس از
خاتمه یخبندانهای زمستانه به زراعت زعفران می دهند. کود حیوانی پوسیده را نیز
ً
به مقدار 15 تن قبل از آب اول به زمین می دهند تا همراه سله شکنی با خاک کامال
مخلوط شود. با توجه به اینکه در بهمن و اسفند ماه زعفران فاقد ریشه میباشد، کل
تغذیه گیاه وابسته به برگها میباشد که می توان با کود های مایع عمل محلو ل پاشی را
انجام داد
فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵...
ما را در سایت فروش نهال زرشک | فروش پیاز زعفران | فروش نهال عناب پاجوش | گل و گیاه بیدل | ۰۹۱۵۶۰۳۴۳۴۵ دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 27 دی 1395 ساعت: 0:00